sobota, 16 01, 2021

Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie: Remont wieży i poddasza wraz z pokojami budynku
pałacowego DPS w Baszkowie II Etap (remont poddasza małego wraz z pokojami oraz wieży).
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Oferty składać do 14.07.2017 g.9:00
Otwarcie ofert 14.07.2017 g.9:30

Załączniki:
1. BZP - pobierz
2. SWIZ- pobierz
3. Zał.1 Oferta.- pobierz
4. Zał.2 Umowa- pobierz
5. Zał.3 Oświadczenia- pobierz
6. Zał.4 Projekty- pobierz
7. Zał.5 Przedmiar robót.- pobierz
8. Protokół z otwarcia ofert - pobierz