wtorek, 21 05, 2024

Standard usług


Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne, religijne na poziomie obowiązującego standardu poprzez: uwzględnienie stopnia sprawności psychicznej i fizycznej mieszkańca; zabezpieczenie mieszkańcom wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa; opracowanie indywidualnego planu wspierania dla mieszkańca Domu oraz jego realizacja przez “pracownika pierwszego kontaktu”, w ramach zespołów terapeutyczno- opiekuńczych.

Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie świadczy usługi:

  • w zakresie potrzeb bytowych zapewniając: miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości
  • opiekuńcze polegające na: udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych
  • wspomagające polegające na: umożliwianiu udziału w terapii zajęciowej, rehabilitacji i innych formach terapii prowadzonych w Domu, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców, umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców, stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i środowiskiem społecznym, działaniu zmierzającym, do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę możliwości, pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi w umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, finansowaniu mieszkańcowi domu nie posiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 30 % zasiłku stałego, zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach, sprawnym załatwieniu skarg i wniosków mieszkańców
  • w zakresie potrzeb edukacyjnych, zapewniające Mieszkańcom : pobieranie nauki, uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjnych, uczenie i wychowanie przez doświadczenie życiowe.